جعبه آتشنشانی و متعلقات

جعبه آتش نشانی و متعلقات – شلنگ – قرقره – نازل – شیرفلکه