تجهیزات عملیاتی

تجهیزات عملیاتی آتش نشانی – شامل لباس عملیاتی-لباس آزبست – پتو نسوز – ماسک آتش نشانی – دستکش نسوز